Algemene voorwaarden en huisregels studio

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 Helderop BV, gevestigd te Laren, KVK-nummer 71303448, wordt in deze algemene voorwaarden en huisregels (hierna algemene voorwaarden) aangeduid als verhuurder. 

1.2 De hurende partij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder. 

1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan verhuurder tegen betaling een ruimte beschikbaar stelt aan huurder en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

1.4 Met apparatuur wordt bedoeld alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio-, visuele-, en belichtigingstechniek, evenals muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur en gebruik beschikbaar stelt, evenals alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen, bevestigingsmaterialen en/of verteringsmaterialen. 

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat Helderop BV aanbiedt aan werkzaamheden, activiteiten, diensten, overeenkomsten en/of leveringen waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij Helderop BV zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan huurder geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met huurder, waarvoor derden betrokken zijn bij de uitvoering. 

2.3 Indien de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet voorziet in een situatie, wordt de situatie zoveel mogelijk beoordeeld in lijn met deze algemene voorwaarden en in overleg tussen partijen, wat vervolgens schriftelijk wordt vastgelegd.  

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De overeenkomst voor het huren van de ruimte(n) wordt aangegaan voor bepaalde tijd. 

3.2 Door akkoord te gaan met het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Een boeking op een bepaalde datum/data is pas definitief gereserveerd na een aanbetaling van 10% van het offertebedrag. 60% van het offertebedrag dient 8 dagen voorafgaand van de eerste huur dag te worden betaald. De resterende 30% wordt achteraf betaald op basis van nacalculatie na ontvangst van de factuur. 

3.3 Het bijboeken van extra uren/dagdelen is mogelijk in overleg met verhuurder, op basis van beschikbaarheid. Voor het bijboeken van extra uren/dagdelen zijn kosten gemoeid. De daadwerkelijke uren/dagdelen worden uiteindelijk berekend op basis van nacalculatie. 

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN HUURDER

4.1 Huurder staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze vanuit derden komen. Verhuurder zal vertrouwelijk met de gegevens omgaan. 

4.2 Deuren dienen te allen tijde te worden afgesloten wanneer de ruimte wordt verlaten. 

4.3 Huurder is verplicht zich aan de geldende huisregels te houden. 

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Verhuurder voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat huurder beoogde. 

5.2 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten, waaronder artiesten, crew, modellen, fotografen en overige (technische) personen waar tijdens het tijdslot mee wordt gewerkt. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor het ontvangen van huurders tijdens het tijdslot, enkel aan het begin van het tijdslot. 

5.3 Open vuur en roken zijn ten strengste verboden. Evenals andere chemicaliën die schade kunnen brengen aan het gebouw, de apparatuur, de vloer of andere goederen van verhuurder. 

5.4 Het is verboden brandgevaarlijke zaken of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte te gebruiken. 

5.5 Het is huurder strikt verboden de ruimte te gebruiken voor pornografische uitingen. 

5.6 Huisdieren zijn niet toegestaan in de ruimtes. 

5.7 Koffie en thee zitten te allen tijde bij de huurprijs inbegrepen. Huurder mag eigen etens- en drinkwaren meenemen. Er is een koel-vriescombinatie beschikbaar. 

5.8 Huurder zorgt ervoor de ruimte (veeg)schoon achter te laten en de airco’s/verwarmingen uit te doen. Indien de ruimte niet schoon wordt achtergelaten is verhuurder gerechtigd schoonmaakkosten in rekening te brengen aan huurder. 

ARTIKEL 6. ANNULERING

6.1 Verhuurder behoudt altijd het recht een boeking, zonder opgaaf van reden, te weigeren. 

6.2 In geval van overmacht is verhuurder gerechtigd de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of te annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt gehinderd door omstandigheden waar verhuurder redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ongevallen of brand. 

6.3 Het verzetten van de boeking kan tot 72 uur van te voren. Annuleren of terugbetaling van een reeds gedane reservering is niet mogelijk, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.4 Verhuurder behoudt altijd het recht om een repetitie boeking te verplaatsen of te annuleren, indien er ook sprake is van een opname boeking in dezelfde periode. 

ARTIKEL 7. OVERMACHT

7.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle onafhankelijke omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals, maar niet uitsluitend: mechanische storingen of andere oorzaken buiten de schuld van verhuurder om, brand, ziekte, ongevallen, werkstaking, uitsluiting, oproer, oorlog of overheidsmaatregelen als gevolg van een pandemie. 

7.2 In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen.  

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

8.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

8.2 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden zijn veroorzaakt. 

8.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van huurder, van personeelsleden van huurder of door andere ingeschakelde derden van huurder. Noch voor tenietgaan of schade van deze eigendommen door lekkage, brand, vochtigheidsgraden en soortgelijke omstandigheden uit roerende en onroerende faciliteiten. Huurder, of de door huurder ingeschakelde derden dienen hier zelf een verzekering voor af te sluiten of zorg voor te dragen. 

8.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van apparatuur of netwerkverbindingen. 

8.5 Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of gevolgschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden tegen de huurder. 

8.6 Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor schade, ook als deze zijn veroorzaakt door zijn gasten.  

8.7 Huurder is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van de door hem meegenomen gasten. 

8.8 Huurder is gehouden over een geldige WA verzekering te beschikken. 

8.9 Het beplakken van muren of het boren in muren is niet toegestaan.  

8.10 Indien huurder schade toebrengt aan materiaal, zoals, maar niet uitsluitend: apparatuur, de vloer, meubels, muren, ramen en deuren is deze gehouden de vervangingswaarde te vergoeden. Het is verhuurder gerechtigd de gederfde inkomsten in rekening te brengen.

ARTIKEL 9. BIJZONDERE BEPALINGEN

Verhuurder is gehouden huurders of gasten die zich niet aan de huisregels houden, schade veroorzaken aan het pand of hinder opleveren, uit te sluiten van het pand.  

ARTIKEL 10. KLACHTEN

10.1 Huurder is verplicht klachten binnen 10 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken. 

10.2 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

ARTIKEL 11. GESCHILBESLECHTING

11.1 Op alle gesloten overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Partijen zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 

11.3 Tenzij bepalingen daartegen verzetten, is de rechtbank te Zutphen bevoegd te oordelen over geschillen, voortvloeiend uit tussen verhuurder en huurder gesloten overeenkomst. 

11.4 Voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met enig wettelijk voorschrift, tast dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan. De betreffende bepaling komt te vervallen en daarvoor in de plaats zal een bepaling worden opgenomen die naar inhoud en aard zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepaling komt en wettelijk wel is toegestaan. 

ARTIKEL 12. PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de overeenkomst en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

ARTIKEL 13. HUISREGELS

Tof dat je gebruik wil maken van één van onze opname ruimten! Behandel onze studio als je eigen huis, kortom doe alsof je thuis bent! Wij zijn erg zuinig op onze studio en spullen en verwachten dat jij er ook zo mee om gaat!

– Betreden van onze studio geschiedt op eigen risico.

– Trek de deur(en) altijd goed achter je dicht, we zitten niet te wachten op ongenodigde gasten. 

– Roken doen we buiten! 

– Van kruimels en nattigheid houdt onze apparatuur niet. Daarom eten en drinken we in de ontspanningsruimte, vooral niet in de buurt van onze apparatuur!  

– Wij scheiden afval (papier, glas en overig), graag opruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

– Vieze vaat zetten we in de vaatwasser. 

– We laten de gehuurde ruimte netjes, veeg schoon en opgeruimd achter.  

– Schade aan de locatie en/of apparatuur wordt direct gemeld en in rekening gebracht! 

– Denk aan onze buren en je eigen veiligheid wanneer je onze studio betreedt en/of verlaat.  

– Helderop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (inclusief gehoorschade) en/of materiële dan wel immateriële schade. 

– Pas een beetje op elkaar! Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs de studio willen betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van gemaakte kosten. 

– Voor bezoekers onder de 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen. Ook is de weder verstrekking aan bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan.  

– Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden. 

– Het gebruiken van geweld, discriminatie (in woord, gebaar of kleding) en (seksuele intimidatie) tolleren wij niet en is verboden. 

– Wij stellen ons niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of ongevallen in en om onze studio. 

– Bij Helderop is de Nederlandse wetgeving van kracht. 

Helderop BV
Deventerweg 67f
7245 PJ Laren (Gld)
info@helderop.info
KVK: 71303448
BTW: NL858661482B01

Artiesten
Boekingen
Management
Studio Beeld/Geluid
Radio/Podcast
Streaming