Algemene voorwaarden band/artiest

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN EN DEFENITIES

1.1 Onder de band/artiest wordt verstaan: de geboekte band/artiest via Helderop B.V.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene met wie de band/artiest een overeenkomst aangaat om op een bepaalde plaats en bepaald tijdstip op te treden.

1.3 Onder optreden wordt verstaan: een eigen optreden van de band/artiest en de leden daarvan en/of een optreden van een door Helderop B.V. bemiddelde band.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen de band/artiest en een opdrachtgever aangegaan met betrekking tot optredens van de band/artiest en van door de band/artiest bemiddelde derden.

2.2 Door ondertekening van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever wordt deze geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van deze bepalingen vóór het sluiten van de overeenkomst van opdracht en met deze bepalingen akkoord te zijn gegaan.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen of standaardvoorwaarden zijn slechts bindend indien de geldigheid daarvan door de band/artiest schriftelijk is aanvaard en bevestigd.

2.4 Elk persoon juridisch handelend namens Helderop BV kan een beroep doen op deze bepalingen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN

Bij een aanbieding door de band/artiest voor een optreden maken deze algemene voorwaarden deel uit. Deze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan de band/artiest mag uitgaan.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMSTEN

4.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door de band/artiest. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van de band/artiest, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

4.2 Aanvaarding is definitief als de band/artiest de overeenkomst binnen heeft voorzien van juridisch geldige handtekeningen van beide partijen.

ARTIKEL 5. PRESTATIE VAN DE BAND/ARTIEST

5.1 De band/artiest en eventueel door hen bemiddelde artiesten zullen op het overeengekomen tijdstip een optreden verzorgen. Onder respectering van hun artistieke vrijheid vindt overleg plaats met de opdrachtgever of de door hem aangewezen programmaleiding.

5.2 De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de band/artiest en/of met de prestaties van (een) door de band bemiddelde derde(n) bekend te zijn en aanvaardt de invulling en de presentatie van het optreden zoals door de band en/of derden verzorgd.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

6.1 Behoudens andere afspraken stelt de opdrachtgever aan de band/artiest ter beschikking een podium voor het optreden dat tenminste aan het oppervlakte voldoet zoals beschreven in rider.

6.2 Stroomvoorziening
De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende stroomvoorziening conform rider.

6.3 Veiligheid en openlucht
De opdrachtgever verbindt zich er zorg voor te dragen dat het optreden onder veilige omstandigheden kan worden uitgevoerd. In elk geval draagt de opdrachtgever zorg voor beveiliging tegen molest van apparatuur en instrumentarium. Bij openlucht optredens draagt de opdrachtgever zorg voor goede bescherming van de apparatuur en het instrumentarium tegen alle weersomstandigheden.

6.4 Dranghekken
De opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende bij voorkeur barriers over de gehele lengte van het podium, alsmede nog 4 stuks dranghekken ter beveiliging van de zaaltafel en de merchandise stand.

6.5 Merchandise
De band/artiest is gerechtigd voor, tijdens en na het optreden merchandise artikelen aan het publiek te verkopen. De opdrachtgever stelt hiervoor voldoende ruimte ter beschikking, welke ruimte zodanig is gelegen dat het publiek hierop duidelijk zicht heeft.

6.6 Medewerkers / crew
De opdrachtgever verbindt zich gratis toegang te geven tot het optreden voor diegenen die een crewpas kunnen tonen. De band/artiest zal per optreden ten hoogste 20 van deze passen uitreiken aan medewerkers en/of introducés.

6.7 Entreeprijs
De opdrachtgever verbindt zich de entreeprijs per bezoeker maximaal € 25,- te laten bedragen. Entreeprijs hoger dan € 25,- alleen na overleg en akkoord van de band/artiest.

6.8 Consumpties
De opdrachtgever verbindt zich voldoende consumpties aan de band/artiest en aan de crew ter beschikking te stellen. Zowel bij opbouw van de crew, als tijdens het optreden, als na het optreden. Band/artiest en crewleden worden ten alle tijden voorzien van een gezonde warme maaltijd.

6.9 Kleedkamer
De opdrachtgever stelt een afsluitbare kleedkamer beschikbaar aan de band met een minimale grootte van 20 m2. Indien het optreden in een tent plaats vindt, dient een verlichte en verwarmde kleedkamer, alsmede een toilet, buiten de tent aanwezig te zijn. Dit dient op een maximale afstand van 10 meter te zijn vanaf het podium. Ook dien er 6 handdoeken ter beschikking te liggen voor de band.

6.10 Plastic bekers
Met het oog op de veiligheid verbindt de opdrachtgever zich consumpties in de zaal en naastgelegen vanuit de zaal toegankelijke ruimten te schenken in plastic bekers.

6.11 Gastenlijst
De opdrachtgever verbindt zich gratis toegang te verlenen tot het optreden aan genodigde pers en relaties die genoemd staan op de gastenlijst. Met een maximum van 20 personen.

6.12 Bereikbaarheid vrachtwagens
De opdrachtgever zorgt dat het podium bereikbaar is voor een vrachtwagen van 12 meter en/of trailer combinatie van 18 meter, bij voorkeur niet bereikbaar voor publiek. Bij slecht weer en zachte ondergrond verbindt de opdrachtgever zich dat er rijplaten liggen voor bovengenoemde vrachtwagens. Indien vrachtwagen niet naast het podium kan lossen dient de opdrachtgever te zorgen voor 4 stagehands die helpen bij de opbouw en na afloop nuchter meewerken aan de afbouw.

6.12.1 De opdrachtgever verplicht zich om een routebeschrijving en een plattegrond van de zaal of tent en podium te verstrekken aan de band/artiest.

6.12.2 Tenzij anders overeengekomen in het contract zal er geen voorprogramma zijn. Indien dit wel is overeengekomen kan er geen gebruik worden gemaakt van de backline van de band/artiest, mits dit schriftelijk is overeengekomen met de band/artiest of diens vertegenwoordiger.

6.12.3 Vanaf een kwartier voor aanvang van het optreden alsmede een kwartier na het optreden, heeft de band/artiest het recht eigen muziek over het PA-systeem te draaien. Voorprogramma altijd vooraf in overleg met band.

6.13 Festival
Indien het optreden een festival betreft verplicht de opdrachtgever zich om ruimte vrij houden voor een eigen monitortafel van tenminste 2 meter x 2 meter en een eigen FOH tafel van tenminste 2 meter x 2 meter.

6.14 Boekingskantoor
Indien een boekingskantoor als opdrachtgever optreedt is dit boekingskantoor verplicht deze algemene voorwaarden ruimschoots voor het bedoelde optreden aan de zaalhouder/organisator te overhandigen. Het boekingskantoor is verantwoordelijk voor de naleving van de algemene bepalingen.

ARTIKEL 7. PRIJZEN

7.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

7.2 Tussen de band/artiest en de opdrachtgever bestaat geen dienstverband. Indien en voor zover evenwel naar het oordeel van het uitvoeringsorgaan voor de sociale verzekeringen of belastingdienst premies en/of belasting verschuldigd zijn door de band voor eigen optreden of vanwege derden is de band gerechtigd deze direct in rekening te brengen bij de opdrachtgever dan wel deze hem na te berekenen.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1 De band/artiest zal vooraf factureren en het gefactureerde bedrag dient vooruit te worden betaald op de door de band aangegeven plaats en binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum ofwel 8 dagen voor aanvang van het optreden. Indien wordt overeengekomen dat betaling contant zal geschieden zal dit tegen overhandiging van factuur op de dag van het optreden, doch uiterlijk in pauze, plaatsvinden.

8.2 Wanneer de betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen twee weken na factuurdatum ofwel 8 dagen voor aanvang van het optreden is de band/artiest gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 2% per maand.

8.3 De band/artiest is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van de opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. De betalingscondities van deze artikelen gelden ook in geval van kosten die berekend worden op grond van artikel 7.2 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 9. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 De band/artiest behoudt zich alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de band/artiest is het de opdrachtgever niet toegestaan film, video- of geluidsopnamen te (laten) maken.

9.3 Eventuele heffingen door het Buro van Muziek en Auteursrechten (BUMA, Stemra en Sena) komen voor rekening van de opdrachtgever en mogen door de band zo nodig worden na berekend.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De band/artiest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, diefstal of verlies aan/van goederen van de opdrachtgever, dan wel derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

10.2 De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor schade die de band/artiest lijdt tijdens het optreden door eigen toedoen, toedoen van zijn medewerkers en/of toedoen van het publiek.

10.3 De band/artiest is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies aan/van goederen van een andere band, waarvoor een optreden wordt bemiddeld.

10.4 De band/artiest waarvoor een optreden wordt bemiddeld stelt zich aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het optreden van de bemiddelde band.

ARTIKEL 11. ANNULERING DOOR DE BAND

11.1 Ingeval van ziekte, ongeval of arbeidsongeschiktheid van een of meerdere leden van de band/artiest, heeft de band/artiest het recht om het overeengekomen optreden te annuleren. In zodanig geval dient de band/artiest onder dezelfde condities binnen zes maanden na het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip een optreden te verzorgen voor de opdrachtgever.

11.1.1 In geval van beëindiging van de samenstelling van de band al dan niet voorlopig, heeft de band het recht om het overeengekomen optreden te annuleren.

11.2 De band/artiest is tevens gerechtigd het optreden te annuleren indien de band/artiest na de datum waarop het optreden overeen wordt gekomen wordt geroepen tot het maken van opnames voor radio- of televisieprogramma’s, dan wel in geluidsstudio’s of optredens in het buitenland. In zodanig geval kan de opdrachtgever nakoming.

ARTIKEL 12. ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

12.1 Annulering door de opdrachtgever is alleen geldig indien dit bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan de band/artiest geschiedt of overmacht. Indien geannuleerd wordt is een vergoeding verschuldigd als genoemd in artikel 12.2, tenzij de band/artiest bedoelde vergoeding schriftelijk kwijtscheldt. Onder overmacht wordt in deze overeenkomst uitsluitend verstaan: enig niet voorzienbaar overheidsbevel, anders dan als gevolg van het niet verkrijgen van voor het optreden noodzakelijke vergunningen waardoor het optreden geen doorgang kan vinden.

12.2 Indien annulering plaatsvindt tot 6 weken voor het optreden is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Geschiedt annulering in de periode gelegen tussen 4 en 6 weken voor het optreden is 75% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, indien annulering plaatsvindt tussen 2 en 4 weken voor het optreden is 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd en indien annulering geschiedt in de periode gelegen tussen 0 en 2 weken voor het optreden is 150% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

12.3 Zowel de opdrachtgever als de band/artiest houdt zich het recht het optreden te beëindigen zodra een of meerdere leden van het publiek zich fascistoïde, racistisch, en/of gewelddadige manifesteert of de veiligheid in het algemeen in het gedrang komt.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen welke uit tussen partijen gesloten overeenkomsten voortvloeien, daaronder begrepen geschillen ten aanzien van deze bepalingen, worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter in Gelderland onverminderd het recht van hogere voorziening. Bij Helderop is de Nederlandse wetgeving van kracht.

Helderop BV
Deventerweg 67f
7245 PJ Laren (Gld)
info@helderop.info
KVK: 71303448
BTW: NL858661482B01

Artiesten
Boekingen
Management
Studio Beeld/Geluid
Radio/Podcast
Streaming